Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Omatalousjohtaja Oy
PL 32, 02211 Espoo
Yritystunnus: 2472354-5

Tietosuojavastaava

Tanja Alanen
Puhelin: 040 756 4843
Sähköposti: tanja.alanen@omatalousjohtaja.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja voidaan käyttää Omatalousjohtaja Oy:n sekä yhteistyökumppaneiden asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen. Tietoja voidaan myös käyttää markkinointitarkoituksiin sekä yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Rekisteröidyt henkilöryhmät

Asiakasrekisterissä henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde.

Alihankintarekisterissä henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva alihankintasuhde tai potentiaalinen alihankintasuhde.

Asiakasrekisterin tietosisältö

 • Nimi
 • Yrityksen nimi ja henkilön asema
 • Yrityksen yhteystiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yrityksen toimialaluokka ja liikevaihto
 • Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja
 • Asiakashistoria, yhteydenotot, tarjoukset, tilaukset, sopimustiedot
 • Asiakkaan itsensä antamat tiedot, esimerkiksi asiakaspalaute
 

Alihankintarekisterin tietosisältö 

 • Nimi
 • Yrityksen nimi ja henkilön asema
 • Yrityksen yhteystiedot
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Alihankkijan itsensä antamat tiedot, esimerkiksi työhistoria, referenssit ja suositukset
 

Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakas- ja alihankintasopimuksesta tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Tietolähteenä voi olla asiakkaan tai alihankkijan itsensä, yrityksensä tai työnantajansa puolesta rekisterinpitäjälle jättämä tarjouspyyntö tai muu yhteydenotto, jonka yhteydessä rekisteröity on ilmoittanut tiedot. Mahdollisilta yhteistyökumppaneilta saatu tieto voi sisältää myös henkilötietoja. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä myös Suomen Asiakastiedosta sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Omatalousjohtaja Oy:n alihankkijoille henkilötietolain rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Henkilötietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen tanja.alanen@omatalousjohtaja.fi

Omien tietojen tarkastusoikeus ja oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.